Денешна дата
23/10/2019

Новинарството ја изгуби атрактивноста

Интересот кај младите за шест пати намален за новинарство за последниве 4 децении

автор: Горан Лефков

 

(„Сторијата е поддржана од ЦИН СКУП Македонија во рамките на НЕД проектот “Промовирање отчетност преку истражувачко известување”.)