Денешна дата
14/11/2018

Агенцијата за катастар на недвижности