Денешна дата
20/09/2018

Агенцијата за катастар на недвижности